Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7265 6fa1
Reposted frommisza misza vianolongerinuse nolongerinuse
Każdego dnia trzeba posłuchać choćby krótkiej piosenki, przeczytać dobry wiersz, obejrzeć piekny obraz, a także, jeśli to możliwe powiedzieć parę rozsądnych słów.
— J.W. Goethe
1808 6ae5
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vianolongerinuse nolongerinuse
4088 4970 500
Reposted fromhagis hagis vianolongerinuse nolongerinuse
Umieranie
Jest sztuką tak jak wszystko.
Jestem w niej mistrzem.


Umiem robić to tak, że boli
Że wydaje się diablo rzeczywiste.
Można by to nazwać powołaniem.
— Sylvia Plath - "Lady Łazarz" (fragment wiersza)
3533 390e
Reposted fromoll oll vianolongerinuse nolongerinuse

Jestem szalony, nie mam już czasu, żeby być nieszczęśliwym

— Consuelo de Saint-Exupery "Pamiętnik Róży"
3751 0f2b 500
Dante
Reposted frombackground background vianolongerinuse nolongerinuse
6804 6f91 500
6302 bdb1 500
Reposted fromnutt nutt vianolongerinuse nolongerinuse
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska.
Reposted fromnutt nutt vianolongerinuse nolongerinuse
6793 7756
Reposted fromMrSatan MrSatan vianolongerinuse nolongerinuse
9382 b05c
Reposted fromewcorka ewcorka vianolongerinuse nolongerinuse
1399 1bfe 500
Reposted fromedenpath edenpath vianolongerinuse nolongerinuse
0906 2027 500
23.
Reposted fromlouve louve vianosiemka nosiemka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl